|

Intervencio en el Portal Nou d´Altea

Portal Nou, porta de la muralla alteana datada en la primera meitat del Segle XVIII i oberta per facilitar l’accés a la Fortificació des del populós Raval del Mar, una zona densament poblada de pescadors i mariners que a través d’empinades costes accedien a la Vila. La porta ha tingut una poc honrosa vellesa, potser espoliada seu cadirat en el moment d’enderrocar els baluards a la fi del segle XIX, reconstruïda amb un arc de poca qualitat en el seu traçat, alçat de manera basta sobre les restes del cadirat de pedra arenisca que allí es troben. No hi ha notícia gràfica sobre la seua forma; quedant en canvi fragments de les traces i el cadirat original.

La intervenció en la qual estem inmersos a instancies de l´Ajuntamnent d’Altea, pretén posar en valor les restes arqueològiques existents, reconstruir un fragment de la porta original a partir dels carreus que perduren de la traça original -hi han uns pocs- deixant la resta de l’arc construït amb les pedres negres de Les Quintanes del tipus de les hui existents, però disposat de manera que es dignifiqui aquest accés, sigua comprensible la porta històrica i permeta la necessària llegibilitat de la muralla com a element de valor singular en el Casc Històric d’Altea.


Portal Nou, puerta de la muralla alteana datada en la primera mitad del Siglo XVIII y abierta para facilitar el acceso a la Fortificación desde el populoso Arrabal del Mar, una zona densamente poblada de pescadores y marineros que a través de empinadas cuestas accedían a la Vila. La puerta ha tenido una poco honrosa vejez, quizás expoliada su sillería en el momento de derribar los Baluartes a finales del siglo XIX, reconstruida con un arco de poca calidad en su trazado, levantado de manera burda sobre los restos de la sillería de piedra arenisca que allí se encuentran. No se tiene una noticia gráfica sobre su forma; quedando en cambio fragmentos de las trazas y la sillería original.

La intervención en la que estamos inmersos a instancias del Ayuntamiento de Altea pretende poner en valor los restos arqueológicos existentes, reconstruir un fragmento de la puerta original a partir de los restos de sillares que perduran de la traza original, dejando el parte del arco  construido con piedras del tipo de hoy existentes, pero dispuesto de manera que se dignifique este acceso, sea comprensible la puerta histórica y permita la necesaria legibilidad de la muralla como elemento de valor singular en el Casco Histórico de Altea.